Năm học 2020-2021 Công đoàn ngành Giáo duc quản lý 33 CĐCS với trên 1.500 đoàn viên. Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục, ngay từ đầu năm học Công đoàn ngành Giáo dục đã ban hành Công văn số 51/CĐN để chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CBNGNLĐ trong việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, trường học; Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tham gia xây dựng nội dung và tổ chức đối thoại; Tham gia xây dựng nội dung và tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ; Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, …. Theo chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục, đến nay đã có trên 60% đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC, dự kiến đến 15/10/2020 sẽ hoàn thành.

Công đoàn cơ sở  trường THPT Hồng Quang ký giao ước thì đua với chuyên môn tại Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021

Việc công đoàn tham gia tổ chức và thực hiện dân chủ trong các cơ sở giáo dục nhằm huy động nguồn lực sáng tạo trong CBNGNLĐ; nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức nhà giáo; ngăn chặn và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.
  Tin bài:  Huyền Thúy, CĐN Giáo dục